Research
Groups
Current Location : homepage  Research  Groups

  

Research Groups

Name

Office

Tel

Group

Herbert Gleiter

219

84303409

Nanostructured Glassy and  Crystalline materials

Horst Hahn

209

84303456

Tao Feng

219

84303409

Si Lan

213

84303402

Guo Peng

213

84303402

Mohammad Ghafari

215

84303407

Sunkulp Goel

409

84303400

Baoan Sun

405

84303410

Sudheer  Kumar Yadav

409

84303400


Harald Fuchs

211

84313405

Nanostructuring &  Self-organized Devices

Qingming Ji

211

84313405

Huihui Kong

407

84303402

Rong An

407

84303400

Hongying Gao

215

84303407


    Yong Zhang

221

84303403

Nanostructured Metallic  Materials

Zensheng You

223

84303455

Qingquan Lai

223

84303455


Gerhard Wilde

211

84303400

Advanced Materails  Interfaces


Hui Xia

217

84303408

Nano Energy Materials

Teng Zhai

401

84303410

Mei Yang

401

84303410

Jing Xu

403

84303410

Jili Yue

403

84303410


Haibo Zeng

339-417

84303279

Nanocrystal  Optoelectronics

Zhong Yan

339-411

84303279

Xiufeng Song

339-413

84303279

Shengli Zhang

339-411

84303279

Jizhong Song

340-411

84303279

Experimental Scientist

Name

Office

Tel

Group

Gang Sha

307

84303457

3DAP

Rong Hu

407

84303400

Jizi Liu

305

84303406

TEM

Administrative Service

Name

Office

Tel

Title

Jing Tao Wang

209

84315493

Executive  Vice Director

Ning Xu

207

84303456

Vice Director

Jingjing Liu

205

84303400

Secretary

Yayun Fu

203

84303401

Assistant Editor of MRL